Περιβαλλον

Η εταιρία εφαρμόζει σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης σε συμφωνία με το πρότυπο ISO 14001/ 2004. Ειδικότερα:

Σε όλα της τα έργα τηρεί τους Περιβαλλοντικούς όρους που επιτάσσονται από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προστατεύοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα στις θέσεις των έργων.

Σε όλα της τα σκάφη τηρεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διάθεση των αποβλήτων και την πρόληψη ρύπανσης.

Η εταιρία επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στα περιβαλλοντικά θέματα και πιστεύει ότι κάθε έργο πρέπει να συμβάλει στην βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη.