ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Την εταιρία στελεχώνουν πιστοποιημένοι και ιδιαίτερα έμπειροι δύτες, που σε συνδυασμό με τον ιδιόκτητο πλωτό και βοηθητικό μας εξοπλισμό αναλαμβάνουν και τις πιο απαιτητικές υποθαλάσσιες εργασίες όπως:

  • Ύφαλες σκυροδετήσεις
  • Ενίσχυση υφιστάμενων κρηπιδωμάτων
  • Υποθαλάσσιες επιθεωρήσεις
  • Τοποθετήσεις υποθαλάσσιων αγωγών