ΕΚΒΑΘΥΝΣΕΙΣ / ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ

Με τους εξοπλισμένους πλωτούς γερανούς και εκσκαφείς της, σε συνδυασμό με τις φορτηγίδες διαφόρων χωρητικοτήτων, η ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ αναλαμβάνει την υποθαλάσσια αποτύπωση και κατόπιν την εκβάθυνση σε πάσης φύσεως εδάφη πυθμένος, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη δυνατή παραγωγή εκσκαφής και πάντοτε εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Επί πλέον, διαθέτει αξιόλογη εμπειρία σε γεωτεχνικά έργα, τόσο σε θαλάσσιο περιβάλλον όσο και στην ξηρά. Πραγματοποιεί βελτιώσεις εδαφών, ειδικές θεμελειώσεις και αντιστηρίξεις με διάφορες μεθόδους όπως χαλικοπάσσαλοι, φρεατοπάσσαλοι, πασσαλοσανίδες, jet και compaction grouting κλπ.