Εταιρικο Προφιλ

Η ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑE είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που εξειδικεύεται αποκλειστικά στην κατασκευή λιμενικών έργων, συνεχίζοντας μια παράδοση τριάντα και πλέον ετών στον συγκεκριμένο τομέα.

Δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Μπιτούνη, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος από το 1982 εξειδικεύεται στην κατασκευή λιμενικών έργων μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς και μάλιστα στα πλέον απαιτητικά, από τεχνικής και γεωγραφικής άποψης.

Η εταιρεία και τα στελέχη της, όλοι έμπειροι και εξειδικευμένοι μηχανικοί, έχουν κατασκευάσει πάνω από 100 έργα λιμενικής υποδομής, ιδιωτικά και δημόσια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως:

 • Εμπορικά και επιβατικά λιμάνια
 • Μαρίνες τουριστικών σκαφών/αναψυχής
 • Αλιευτικά καταφύγια
 • Προβλήτες πρόσδεσης και φόρτωσης
 • Εξειδικευμένες θαλάσσιες κατασκευές (επισκευές προβλητών, ανελκύσεις ναυαγίων, τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών)

Παράλληλα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα εργασιών στην θάλασσα, αναλαμβάνοντας θαλασσιές μεταφορές, υποθαλάσσιες χαρτογραφήσεις και καταδυτικές εργασίες.

Με σύγχρονες τεχνικές που προκύπτουν από την πολυετή εμπειρία και τον ιδιόκτητο σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό, που συνιστά τουλάχιστον τρία πλήρη συγκροτήματα κατασκευής λιμενικών έργων (πλωτοί γερανοί, ρυμουλκά, φορτηγίδες, πλωτοί εκσκαφείς) εκτελεί με τεχνική επάρκεια και ασφάλεια κάθε στάδιο και κάθε τμήμα μελέτης και κατασκευής του λιμενικού έργου:

 • Εκβαθύνσεις λιμένων ή λεκανών
 • Κατασκευές μώλων, προβλητών και κρηπιδωμάτων
 • Τοποθετήσεις πλωτών προβλητών
 • Κατασκευές ηλεκτρομηχανολογικής υποδομής λιμένων και μαρινών (πίλλαρς, υδροδότηση, πυρόσβεση, κυκλώματα ασφάλειας κλπ)
 • Κατασκευές και τοποθετήσεις εξαρτημάτων λιμένων (δέστρες, προσκρουστήρες κλπ)
 • Κατασκευές Κυματοθραυστών από φυσικούς ή τεχνητούς ογκόλιθους
 • Ολοκληρωμένη προστασία ή αναδιαμόρφωση ακτών
 • Ειδικές θεμελιώσεις στην θάλασσα (φρεατοπάσσαλοι, χαλικοπάσσαλοι, στραγγιστήρια)
 • Ποντίσεις Υποθαλασσίων Αγωγών
 • Κατασκευή τεχνητών υφάλων
 • Κατασκευή θαλάσσιων αιολικών πάρκων

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη σήμερα στο μητρώο επιχειρήσεων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων για την κατασκευή τόσο Λιμενικών Έργων όσο και έργων Υδραυλικών, Οδοποιίας, Οικοδομικών και Βιομηχανικών Ενεργειακών. Επίσης πρωτοπορεί στην κατασκευή Ιδιωτικών λιμενικών έργων (μαρίνες, προβλήτες φόρτωσης εργοστασίων κλπ)

Έχοντας εξειδικευμένη γνώση του αντικειμένου και και αξιοποιώντας το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό και εξοπλισμό της, η ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε κατασκευή ή υπηρεσία στην θάλασσα.