Ποιοτητα και Ασφαλεια

Αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής της εταιρείας αποτελεί η μέριμνα για υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Ιδιαιτέρως κατά την φάση κατασκευής των λιμενικών έργων όπου οι απαιτήσεις σε θέματα ασφαλείας είναι υψηλές, καταρτίζονται και τηρούνται τα πιο απαιτητικά σχέδια ασφαλείας με έμφαση στην:

  • Διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα ασφαλείας με συνεχή διοργάνωση σεμιναρίων Τήρηση όρων ασφαλείας και υγείας σε όλα τα στάδια των έργων
  • Αξιολόγηση κινδύνων, έλεγχο τήρησης μέτρων ασφαλείας
  • Πρόληψη μέτρων για θαλάσσια ρύπανση

Τήρηση των προδιαγραφών των προγραμμάτων ποιότητας στις κατασκευές και τη διοίκηση.

Με την εμπειρία αλλά και την συνεχή ενημέρωση του ανθρώπινου δυναμικού μας επιτυγχάνεται επιτυχής πρόληψη εργατικών ατυχημάτων ή τραυματισμών και εξασφαλίζεται η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η ΕΡΓΟΜΑΡΕ ΑΕ πιστοποιείται από το φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA:

  • για το σύστημα διαχείρισης Ποιότητας κατά το ISO 9001:2008
  • για την Περιβαλλοντική διαχείριση κατά το ISO 14001:2008
  • για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία κατά το OHSAS 18001:2008