ΜΑΡΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΟΥ ΑΣΤΡΟΥΣ 2014

  • Ανακρηπίδωση μήκους περίπου 90,0m με φρεατοπασσάλους Φ 1000
  • Επέκταση του υπήνεμου μώλου κατά 35,50m
  • Θωράκιση με φυσικούς ογκολίθους εξωτερικά
  • Νέο παραλιακό κρηπίδωμα μήκους 85 m.
  • Εκσκαφή της λιμενολεκάνης σε ελάχιστο βάθος -4,50m.
  • Τοποθέτηση τεσσάρων πλωτών προβλητών συνολικού μήκους 190μ.