ΜΑΡΙΝΑ ΣΕΡΙΦΟΥ

  • Κατασκευή μαρίνας τουριστικών σκαφών 50 θέσεων.
  • 25.000 μ3 εκσκαφή εκβάθυνσης
  • 5.000 μ3 οπλισμένων σκυροδεμάτων
  • Κατασκευή αλυσίδας αγκυροβολίου