ΛΙΜΑΝΙ ΚYΜΗΣ

  • Κατασκευή 500 μ. προσήνεμου μόλου από Φυσικούς ογκολίθους άνω των 10 τν.
  • Κατασκευή 450 μ. υπήνεμου μόλου.