ΛΙΜΑΝΙ ΤΡΑΠΑΝΙ ΣΙΚΕΛΙΑΣ

  • Θαλάσσια μεταφορά και τοποθέτηση 3.500 τεχνητών ογκολίθων βάρους 30 τν. Προσήνεμος μόλος μήκους 300 μ.