ΜΑΡΙΝΑ MIRAGGIO RESORT

  • Κατασκευή μαρίνας τουριστικών σκαφών 84 θέσεων σε συγκρότημα πολυτελούς ξενοδοχείου
  • 300 μ. κρηπιδωμάτων με προστασία από φυσικούς ογκόλιθους έως 15 τν.
  • Γέφυρα πρόσβασης 100 μ. από προκατασκευασμένους πασσάλους
  • Πλωτές προβλήτες μήκους 60 μ.
  • Θαλάσσια μεταφορά 150.000 μ3 πετρωμάτων

H ΕΡΓΟΜΑΡΕ AE είναι υπερήφανη για την έγκαιρη παράδοση και έντεχνη κατασκευή της μεγαλύτερης ιδιωτικής Μαρίνας στην Ελλάδα, του Miraggio Thermal Spa Resort στο Κάνιστρο της Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Το Resort ήταν από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα την τελευταία διετία.

Το έργο ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό τεχνικά καθώς η Μαρίνα είναι "off - shore" με πρόσβαση σ’ αυτήν μέσω επιθαλάσσιας γέφυρας εδραζόμενης σε προκατασκευασμένους πασσάλους θεμελίωσης και κατασκευάστηκε στο χρόνο – ρεκόρ των 16 μηνών.

Το κυρίως λιμενικό έργο κατασκευάστηκε σε απόσταση από την ακτή προκειμένου να μη διαταραχθεί η παράλληλη με την ακτή κίνηση των ρευμάτων, γεγονός που θα μπορούσε να επιφέρει αλλοίωση της ακτομηχανικής της περιοχής.

Η ανωδομή της γέφυρας ήταν από προκατασκευασμένα μέλη (δοκούς, κιονόκρανα και πρόπλακες) καθώς και από επί τόπου έγχυτα σκυροδέματα.

Για το έργο εργάστηκαν πάνω από 100 εργαζόμενοι σε τρία πλωτά μηχανήματα (δύο Πλωτοί Γερανοί, ένας πλωτός εκσκαφέας, γεωτρύπανο και κρουστικό template), δύο ρυμουλκά και συνεργεία στεριάς.

Στο έργο η ΕΡΓΟΜΑΡΕ εκτέλεσε και μεγάλη εργολαβία οδοποιίας και περιβάλλοντος χώρου καθώς και οικοδομικά.

Το Resort και η Μαρίνα άρχισαν τη λειτουργία τους τον Ιούνιο του 2016.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ